"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

SocialForest s’adhereix al projecte LIFE FOREST CO2

Home / Medio ambiente @ca / SocialForest s’adhereix al projecte LIFE FOREST CO2

SOCIALFOREST s’uneix en qualitat d’empresa colaboradora al projecte LIFE FOREST CO2 que busca incentivar eines com la gestió forestal sostenible per a la mitigació del canvi climàtic.

 

Què és un programa LIFE?

El programa LIFE és un instrument financer de la Unió Europea (UE) que desde 1992, financia projectes d’investigació o intervencions concretes orientades a la conservació de la naturalesa i al desenvolupament sostenible d’entorns urbans i rurals. Els programes LIFE actuen en tres àmbits diferents: naturalesa, medi ambient i tercers països. Una part fonamental dels projectes LIFE consisteix en establir una xarxa de contactes i de treball (networking) amb altres projectes i iniciatives que treballen en línies d’actuació paral·leles amb l’objectiu d’aprofitar experiències prèvies, compartir resultats i metodologies i optimitzar així els treballs que es realitzen paral·lelament per arribar a millorar els resultats de cada projecte.

LIFE FOREST CO2 i SOCIALFOREST

El projecte LIFE FOREST CO2 i SOCIALFOREST hem establert una via de col·laboració  on el projecte LIFE FOREST CO2 dóna veu a la nostra empresa que realitza una activitat relacionada amb la mitigació del canvi climàtic mitjançant la compensació d’emissions de CO2 a través de la gestió forestal sostenible. Aquesta aliança camina cap al desenvolupament de projectes d’absorció de carboni en embornals forestals a través de metodologies de gestió forestal impulsades pel projecte LIFE FOREST CO2.

marca_co2_forest

El projecte LIFE FOREST CO2

L’objectiu principal de LIFE FOREST CO2 és la promoció de la conservació dels boscos com a embornals de carboni i la seva gestió forestal sostenible com a eina per a la mitigació del canvi climàtic. El model de gestió s’emmarca en la normativa europea relativa la comptabilitat d’emissions i absorcions en el sector de l’ús del sòl, canvis d’usos del sòl i silvicultura (LULUCF).

Els principals àmbits els que es centra el projecte son:

  1. La quantificació dels embornals de carboni forestal en boscos gestionats sota els principis de la gestió forestal sostenible (investigar quan carboni retenen aquests boscos).

  2. El foment dels sistemes de compensació (com els bons de carboni, per exemple) com a eina mitigadora del canvi climàtic.  Es desenvoluparà un treball de promoció i assessorament a propietaris forestals per incentivar el desenvolupament voluntari de projectes de gestió forestal sostenible i generar crèdits de carboni a la vegada que es fomentará que empreses de sectors variats duguin  a terme la compensació d’emissions a través dels crèdits generats pels propietaris forestals.

 

Font: lifeforestco2.eu

Després de la realització del projecte s’espera arribar a assolir aquests resultats:

  • Estimació precisa de l’absorció de CO2 i modelització de la taxa de segrest de carboni en masses forestals de Pinus halepensis i Pinus pinaster gestionades sota els criteris de la gestió forestal sostenible.

  • Publicació de guies metodològiques amb models de segrest de carboni basades en zones on s’està aplicant la gestió forestal sostenible.

  • Desenvolupament de 125 projectes d’absorció de CO2 amb treballs de gestió forestal sostenible.

  • Reducció i compensació de l’empremta de carboni per part de 200 organitzacions de diferents sectors empresarials.

  • Transmetre a la societat una percepció diferent sobre la silvicultura, com a activitat que genera múltiples beneficis: socials, econòmics i ambientals. A la vegada constitueix una eina per mitigar el canvi climàtic.

El canvi climàtic cada vegada és una qüestió més imminent i es necesaria la creació d’aliances per a fomentar models empresarials no tan dependents del carboni, d’aquesta manera aconseguim reduir les emissions. Fomentant la conservació dels boscos, el principals reservoris terrestres de carboni, aconseguirem fer baixar els nivells de CO2 atmosfèric que avui dia suposen un problema ja que fomenten l’escalfament global a causa de l’efecte hivernacle que crea la presència d’aquest gas a l’atmosfera. Aquestes son les eines que actualment tenim disponibles per intentar frenar aquest canvi global que ja és una realitat.

*Per saber-ne més: http://lifeforestco2.eu/

Twitter: @LIFE_FORESTCO2

Recent Posts